SSKRC
Sisaket Robotics Club

ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันจังหวัดศรีสะเกษ

รายการแข่งขัน ตารางแข่งขัน

ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันจังหวัดศรีสะเกษ

ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Robotics Club: SSKRC)

วัตถุประสงค์ของชมรมมีดังต่อไปนี้

  • เพื่อสร้างเครือข่ายที่สามารถความรู้ให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจหุ่นยนต์ในจังหวัดศรีสะเกษ
  • เพื่อการดำเนินการจัดหาทรัพยากรด้านหุ่นยนต์ สำหรับการให้ความรู้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจหุ่นยนต์ในจังหวัดศรีสะเกษ
  • เพื่อดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจหุ่นยนต์ในจังหวัดศรีสะเกษ
  • เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่เป็นการพัฒนาเยาวชน และผู้ที่สนใจหุ่นยนต์ในจังหวัดศรีสะเกษ

โดยชมรมวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2566 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งชมรมฯ มีที่มาจากการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ จากทางภาคการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง และผู้สนับสนุนภาคเอกชน

ผู้เข้าร่วม

ผู้ควบคุมทีม

สมาชิกภายในทีม

จำนวนทีม

ศรีสะเกษ โรโบติกส์ 2567

โครงการ จัดแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2567 โดยมีโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 27 รางวัล

รายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ และรายละเอียดของโครงการ

รายการที่จัดแข่งขัน

มีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 27 รายการ แข่งออกตามช่วงระดับอายุของผู้ร่วมเข้าแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขันในแต่ละรายการที่จัดขึ้น