ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันจังหวัดศรีสะเกษ

ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Robotics Club: SSKRC)

วัตถุประสงค์ของชมรมมีดังต่อไปนี้

  • เพื่อสร้างเครือข่ายที่สามารถความรู้ให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจหุ่นยนต์ในจังหวัดศรีสะเกษ
  • เพื่อการดำเนินการจัดหาทรัพยากรด้านหุ่นยนต์ สำหรับการให้ความรู้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจหุ่นยนต์ในจังหวัดศรีสะเกษ
  • เพื่อดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจหุ่นยนต์ในจังหวัดศรีสะเกษ
  • เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่เป็นการพัฒนาเยาวชน และผู้ที่สนใจหุ่นยนต์ในจังหวัดศรีสะเกษ

โดยชมรมวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2566 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งชมรมฯ มีที่มาจากการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ จากทางภาคการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง และผู้สนับสนุนภาคเอกชน

ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์

Sisaket Robotics Club: SSKRC

นายกิตติศักดิ์ มครนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี

หุ่นยนต์อัตโนมัติ หุ่นยนต์บังคับมือ arduino micro bit Ev3 Ai CiRA Core

ดร.เจตนิพิฐ แท่นทอง

ครูชำนาญการพิเศษ, โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

Educational Teachnology and Communications, Science Teaching, Robotics and Maker - Based STEM Education, 3D Simulation and Game Development, Mobile Application, Web Application

Mr.Santi Sangseeda

Kudsalaowittayakom School

Chemical Engineer, Science Teaching (Physics), Coding Teaching, Robotics by Stm32 ,ESP32, Nano, Microbit, PCB Robot Designer, 3D Model Designer

ผศ.พิศาล สุขขี

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน, การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือด้วย Flutter

John Larson

Entrepreneur

Quis quorum aliqua sint quem legam fore sunt eram irure aliqua veniam tempor noster veniam enim culpa labore duis sunt culpa nulla illum cillum fugiat legam esse veniam culpa fore nisi cillum quid.