นายกิตติศักดิ์ มครนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

หุ่นยนต์อัตโนมัติ หุ่นยนต์บังคับมือ arduino
micro bit Ev3 Ai CiRA Core

ดร.เจตนิพิฐ แท่นทอง

ครูชำนาญการพิเศษ, โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

Educational Teachnology and Communications, Science Teaching, Robotics and Maker - Based STEM Education, 3D Simulation and Game Development, Mobile Application, Web Application

Mr.Santi Sangseeda

Kudsalaowittayakom School

Chemical Engineer, Science Teaching (Physics), Coding Teaching, Robotics by Stm32 ,ESP32, Nano, Microbit, PCB Robot Designer, 3D Model Designer

ผศ.พิศาล สุขขี

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน, การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือด้วย Flutter