รายการ 29 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
IRO Robot Gathering Robot Gathering Enhance Extreme
รุ่นประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 13 ปี) รุ่นประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 13 ปี)
รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 16 ปี) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 16 ปี)
รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 19 ปี) รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 19 ปี)
รายการ 29 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
หุ่นยนต์ สพฐ หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน "หุ่นยนต์เลี้ยงแกะ"  
ชั้นประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 13 ปี)  
หุ่นยนต์ระดับกลาง "หุ่นยนต์กู้ภัย"
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 16 ปี) ชั้นประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 13 ปี)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 19 ปี)  
หุ่นยนต์ระดับสูง "หุ่นยนต์กู้ภัย"
ชั้นประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 13 ปี) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 16 ปี)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 19 ปี)
หุ่นยนต์ผสม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 16 ปี) ชั้นประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 13 ปี)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 19 ปี)  
หุ่นยนต์เรชซิ่ง หุ่นยนต์อัตโนมัติ
“เจ้าความเร็ว” รุ่นทั่วไป "เที่ยวเมืองศรีสะเกษ” รุ่นทั่วไป
  หุ่นยนต์บังคับมือ
  “หุ่นยนต์กู้ภัย” รุ่นทั่วไป
  หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน "หุ่นยนต์วิ่งเร็วแบบขา"
  มัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 16 ปี)
  หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน "หุ่นยนต์บาสเกตบอล"
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 19 ปี)

การแข่งขัน Sumo Robot
สนาม 29 มิถุนายน 2567
ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
สนาม 1 Sumo RC รุ่นประถมศึกษา 500 g
(อายุไม่เกิน 13 ปี) รอบคัดเลือก
Sumo RC รุ่นประถมศึกษา 500 g
(อายุไม่เกิน 13 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
Sumo Auto รุ่นประถมศึกษา 500 g
(อายุไม่เกิน 13 ปี) รอบคัดเลือก
Sumo Auto รุ่นประถมศึกษา 500 g
(อายุไม่เกิน 13 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
สนาม 2 Sumo RC รุ่นประถมศึกษา 1 Kg
(อายุไม่เกิน 13 ปี) รอบคัดเลือก
Sumo RC รุ่นประถมศึกษา 1 Kg
(อายุไม่เกิน 13 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
สนาม 3 Sumo Auto รุ่นประถมศึกษา 1 Kg
(อายุไม่เกิน 13 ปี) รอบคัดเลือก
Sumo Auto รุ่นประถมศึกษา 1 Kg
(อายุไม่เกิน 13 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
สนาม 30 มิถุนายน 2567
ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
สนาม 1 Sumo RC รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น 1.5 kg
(อายุไม่เกิน 16 ปี) รอบคัดเลือก
Sumo RC รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น 1.5 kg
(อายุไม่เกิน 16 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
สนาม 2 Sumo Auto รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น 1.5 kg
(อายุไม่เกิน 16 ปี) รอบคัดเลือก
Sumo Auto รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น 1.5 kg
(อายุไม่เกิน 16 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
สนาม 3 Sumo RC Open 2 kg
(ไม่จำกัดอายุ) รอบคัดเลือก
Sumo RC Open 2 kg
(ไม่จำกัดอายุ) รอบชิงชนะเลิศ
Sumo Auto Open 2kg
(ไม่จำกัดอายุ) รอบคัดเลือก
Sumo Auto Open 2kg
(ไม่จำกัดอายุ) รอบชิงชนะเลิศ